ADSemantic yleiset sopimusehdot

ADSemantic:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2018.

Yleiset sopimusehdot

1 Soveltamisala

1.1 Sopimusehtojen soveltaminen

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan ADSemanticin asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Palvelut voivat sisältää sms-, data-, tai internet-palveluita, sms- tai datan siirtopalveluita, ohjelmistokehitystä, viestintäpalveluja, lisäarvopalveluja, ja ADSemanticin muita palveluja. Näitä toimitusehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja ADSemanticin välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Näiden ehtojen lisäksi sopimukseen sovelletaan mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja.

 

2 Tarjouksen voimassaolo, sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

2.1 Tarjouksen voimassaolo
ADSemanticin tarjoukset ovat voimassa neljätoista (14) päivää tarjouksen päiväyksestä, ellei tarjouksessa toisin mainita.

2.2 Sopimuksen syntyminen
Osapuolet tekevät palvelusta kirjallisen sopimuksen. Sopimus syntyy sopimuksen tai tilauksen allekirjoittamisella, ADSemanticin tilausvahvistuksella tai kun ADSemantic on hyväksynyt asiakkaan lähettämän sähköpostin, jossa tilausvahvistus indikoidaan tai asiakas on toimittanut ADSemanticille mahdollisesti vaadittavan kohdan 10.3 mukaisen ennakkomaksun tai vakuuden.

2.3 Sopimuksen siirtäminen
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman ADSemanticin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. ADSemanticilla on kuitenkin ilman asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. ADSemantic ilmoittaa asiakkaalle siirrosta etukäteen. ADSemanticilla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavat kolmannelle osapuolelle.

2.4. Tilaamalla palvelun ADSemanticilta asiakas antaa ADSemanticille referenssioikeuden asiakasyrityksen nimen sekä logon käyttöön ADSemanticin kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä mainos- ja markkinointimateriaaleissa. Referenssioikeus pitää myös sisällään asiakkaan kampanjan CTR ja konversioprosentteja ilmaisevien lukujen käytön edellämainituissa tarkoituksissa. 

3 Toimitus ja hyväksyminen

3.1 Toimitusajankohta

ADSemantic on velvollinen toimittamaan palvelun sovittuna aikana tai, jos toimitusajasta ei ole tehty nimenomaista sopimusta, kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä. Viranomaisen lupaa edellyttävissä toimituksissa toimitusaika luetaan lupailmoituksen saapumisesta ADSemanticille.

3.2 Toimituksen hyväksyminen

Asiakkaan on tarkastettava palvelu, erikseen tilatut työt ja asiakkaalle toimitetut mainosmateriaalit välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei asiakas kirjallisesti reklamoi havaituista virheistä seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, jos asiakas on ottanut palvelun tai laitteen käyttöön. Reklamaatiosta huolimatta toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei palvelussa ole kohdan 5.1 mukaista virhettä. Asiakas vastaa tarkastuksen sekä palveluun kuulumattomien testausten kustannuksista.

3.4 Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

Asiakkaan tulee järjestää ADSemanticille pääsy tarpeellisiin tietojärjestelmiin sekä muutoinkin myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen. Asiakkaan on annettava ADSemanticille hyvissä ajoin riittävät ja oikeat tekniset yms. tiedot palveluiden suorittamista varten ja ilmoitettava ADSemanticille hyvissä ajoin muutoksista antamissaan tiedoissa sekä muista palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisista seikoista. Asiakas vastaa ADSemanticille antamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä, sekä näiden mukaisesti suoritettujen palveluiden soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa. ADSemantic ei vastaa toimituksen kohteen soveltumisesta tiettyyn tarkoitukseen.

Asiakkaan myötvaikutusvelvollisuus sisältää lisäksi sen, että asiakas vastaa siitä, että:

  • vaadittu ennakko tai vakuus on suoritettu ADSemanticille
  • asiakas on varmistanut, ettei palveluja käytävistä laitteista tai ohjelmistoista aiheudu ADSemanticin verkon toiminnalle tai sen muille käyttäjille häiriötä

3.5 Asiakkaan viivästys

ADSemanticilla on oikeus periä palveluun kohdistuvat maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole voitu toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä. Jos palvelu toimitetaan asiakkaasta johtuvasta syystä sovitun toimitusajankohdan jälkeen, ADSemanticilla on oikeus valita sopiva toimitusajankohta.

3.6 ADSemanticin viivästys

Jos toimituksellle on sovittu tietty toimituspäivä ja toimitus viivästyy, ADSemantic maksaa viivästyssakkoa, joka on 0,5 %myöhästyneen toimitusosan hinnasta jokaiselta täydeltä viivästyneeltä viikolta, kuitenkin yhteensä enintään kymmeneltä viikolta. Sopimussakko lasketaan kultakin täydeltä viikolta, jolla viivästyminen ylittää neljä (4) viikkoa sovitusta toimitusajasta. Muita korvauksia ei viivästyksen johdosta makseta. Korvausta ei makseta välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneistä voitoista taikka viestin lähettämisen tai vastaanottamisen viivästyksestä johtuvista vahingoista. Asiakkaalla ei ole oikeutta viivästyssakkoon, jos asiakkaalle on hänen suostumuksellaan toimitettu lisämaksutta vastaava palvelu viivästyksen ajaksi. Jos viivästys johtuu muusta syystä kuin ADSemanticin vastuulla olevasta tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta, kuten esimerkiksi asiakkaan toimintaympäristöstä, sähköverkosta tai laitteista, käyttötavasta taikka muusta asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevasta syystä, ADSemanticilla ei ole korvausvelvollisuutta.

 

4 Palvelun tuottaminen ja käyttö

4.1 Palvelun tuottaminen ja muutokset

ADSemanticilla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita. ADSemanticilla on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. ADSemantic pyrkii ilmoittamaan asiakkaaseen vaikuttavista palvelun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Mikäli sopimuksen kohteena olevan palvelun sisältöä muutetaan asiakkaan pyynnöstä, tulee muutoksesta sopia kirjallisesti. Asiakkaan vaatimista muutoksista palvelun sisältöön peritään ADSemanticin määrittämä maksu.

4.2 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot

Palvelun sisältö ja siihen sovellettavat erityiset ehdot määräytyvät palvelusopimuksen, palvelu- ja/tai tuotekuvauksen ja sopimuksen liitteiden mukaisesti. Markkinointimateriaaleissa esitetyt tiedot eivät ole palvelun määrityksiä, eivätkä sido ADSemanticia.

4.3 Käyttöoikeus ohjelmistoihin ja dokumentteihin

ADSemantic myöntää asiakkaalle käyttöoikeuden ADSemanticin sopimuksen perusteella toimittamien ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin sekä palvelun testaamiseksi toimitettuun aineistoon ja tietoihin. Käyttöoikeuden perusteella asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja asiakirjoja sekä testausaineistoa ja -tietoja ainoastaan ADSemanticin ohjeiden mukaan ja vain välittömästi palvelun käyttöön tai sen testaukseen liittyen. Ohjelmistojen, asiakirjojen, testausaineiston ja -tiedon sekä niiden muutettujen versioiden omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat ADSemanticin tai kolmannen osapuolen (kuten ADSemanticin päämiehen tai alihankkijan) omaisuutta eikä asiakkaalla ole ilman ADSemanticin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa aineistoa, asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Käyttöoikeuden päättyessä asiakkaan on omalla kustannuksellaan joko palautettava tai ADSemanticin pyynnöstä tuhottava hallussaan olevat alkuperäis- ja jäljennöskopiot, tietovälineet ja dokumentaatio.

4.4 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot

Asiakas vastaa niiden laitteiden, tietoliikenneyhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, jotka eivät sisälly palvelukuvauksen tai sopimuksen mukaiseen palveluun. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet tai ohjelmistot ovat hyväksyttyjä, eivätkä haittaa tai häiritse yleisen tietoliikenneverkon tai ADSemanticin palvelujen toimintaa. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet tai ohjelmistot on välittömästi irrotettava palvelusta.

4.5 Palvelun kautta toimitettu aineisto

Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille taikka ADSemanticin tai kolmansien osapuolten palvelimille toimitetusta aineistosta. Erityisesti asiakas vastaa siitä, että asiakkaan toimittama tai asiakkaan palvelun kautta toimitettu aineisto ei aiheuta häiriötä tietoliikenneverkolle eikä loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä. Jos ADSemantic, viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että asiakkaan palvelun kautta on toimitettu tällaista aineistoa toisille käyttäjille taikka ADSemanticin tai kolmannen osapuolen palvelimille, ADSemanticilla on asiakasta kuulematta oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö. Koska ADSemantic ei valvo palvelua hyväksikäyttäen kolmansille osapuolille toimitettua tai kolmansilta osapuolilta saatua aineistoa, ADSemantic ei vastaa näiden aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. ADSemantic ei myöskään vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista.

4.6 Palvelun käyttö

Asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan. Asiakas vastaa palvelun käytöstä ja sopimusehtojen noudattamisesta silloinkin, kun hän on antanut palvelun toisen käytettäväksi tai sitä on käyttänyt joku muu kuin hän itse. Asiakas vastaa tekemistään tai sopimussuhteen ulkopuolisella teettämistään palvelun käyttöön vaikuttavista päätelaite-, laite- ja muista ohjelmoinneista sekä niiden pysyvyydestä ja poistamisesta. Asiakas vastaa itse laitteiden ohjelmistojen ja muun vastaavan suojaamisesta esim. palomuureilla tai muilla vastaavilla tavoilla. Asiakkaan tulee käyttää palvelua sovittuun tarkoitukseen, eikä asiakkaalla ole oikeutta muuttaa palvelun sisältöä tai sen toteuttamistapaa. Asiakkaan on käytettävä palvelua siten, ettei käyttötavasta tai käytetyistä laitteista aiheudu häiriötä ADSemanticille,tai yleisen tietoliikenne – tai televerkon toiminnalle. Verkkojen toimintaa häiritsevät laitteet ja ohjelmistot on kytkettävä verkosta irti välittömästi. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan käyttämät laitteet ovat toimintakuntoisia ja määräysten mukaisia. Palvelut on tarkoitettu asiakkaalle tuotteiden loppukäyttäjinä. Palvelun jälleenmyynti, vuokraus tai muu luovutus kolmannen osapuolen käyttöön edellyttää ADSemanticin kirjallista suostumusta. Luovutus ilman suostumusta on palvelun välitön keskeyttämisperuste.

5 Palvelun virhe; palvelun ylläpitäminen ja virheiden korjaaminen

5.1 Palvelun virhe

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelusopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama vaikeuttaa olennaisesti palvelun käyttämistä.

5.2 Palvelun ylläpitäminen ja virheiden korjaaminen.

ADSemantic ylläpitää palvelun käyttökunnossa sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti ja korjaa palvelun virheet arkipäivisin kello 8.00 – 16.00 ja niin pian kuin mahdollista. Muuna aikana virheet voidaan korjata erikseen sovittaessa ja korjaustyöstä peritään hinnaston mukaiset maksut. ADSemanticilla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palveluntuottaminen, jos se on tarpeen kunnossapitotöitä varten. ADSemantic pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. ADSemantic tiedottaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan. Asiakas hyväksyy sen, että palvelussa voi olla lyhytaikaisia katkoksia ja häiriöitä, joita ei pidetä virheenä tai viivästyksenä. Asiakkaan tulee tarpeellisiksi katsomillaan keinoilla varautua edellä mainittuihin tilanteisiin.

5.3 Ylläpidon rajoitukset

Ylläpito ei kata sellaisen virheen korjausta, joka on aiheutunut ADSemanticista riippumattomasta tai asiakkaan vastuulla olevasta syystä, kuten:

5.3.1 Palvelun virheellisestä käytöstä taikka huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä palvelun käyttöä tai huoltoa koskevien ohjeiden taikka palvelun ympäristövaatimusten noudattamisessa tai

5.3.2 Palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, teleyhteyksistä, ohjelmistoista tai määrityksistä taikka muun kuin ADSemanticin tekemästä muutoksesta, korjauksesta tai liitännästä.

5.4 Virheen korjaaminen

ADSemanticin vastuu palvelun virheestä rajoittuu ADSemanticin vastuulla olevan virheellisen palvelun korjaamiseen tai virheellisesti suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen. ADSemantic korjaa ne palvelussa, toimituksessa, toimitetussa laitteessa tai tehdyssä työssä olevat virheet, jotka johtuvat ADSemanticin vastuulla olevasta tuottamuksellisesta sopimuksenrikkomisesta, ja vain, jos niistä on viipymättä reklamoitu kohdan 3.3 mukaisesti. ADSemantic vastaa korjauskuluista, mutta muita korvauksia ei makseta.

6 Immateriaalioikeuksien loukkaukset

6.1 ADSemanticin vastuu immateriaalioikeuksista

ADSemantic vastaa siitä, että sen toimittamat palvelut eivät loukkaa Suomessa sopimuksen solmimishetkellä voimassaolevia immateriaalioikeuksia.

6.2 Oikeuksien puolustaminen

Mikäli asiakasta vastaan nostetaan kanne tai esitetään vaatimuksia sillä perusteella, että ADSemanticin toimittaman palvelun käyttäminen Suomessa loukkaa suojattua immateriaalioikeutta, ADSemantic huolehtii parhaaksi katsomallaan tavalla asiakkaan puolustuksesta ja korvaa asiakkaan maksettavaksi tuomitutkorvaukset. ADSemanticin vastuu edellyttää, että asiakas ilmoittaa ADSemanticille vaateista kirjallisesti heti niistä tiedon saatuaan ja samalla valtuuttaa ADSemanticin huolehtimaan asiakkaan eduista sekä antaa ADSemanticille asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja avun.

6.3 Todetun loukkauksen korjaaminen

Jos kohdan 6.2 mukainen immateriaalioikeuden loukkaus tulee lainvoimaiseksi tai jos ADSemantic katsoo loukkauksen todennäköiseksi, ADSemantic harkintansa mukaan hankkii omalla kustannuksellaan oikeuden palvelun tai sen osan käytön jatkamiseen, korvaa palvelua toisella vastaavalla tuotteella, jonka käyttö ei loukkaa edellä tarkoitettuja oikeuksia, tai muuttaa palvelua siten, ettei loukkausta enää tapahdu. ADSemanticilla on tällöin myös oikeus lopettaa palvelun tuottaminen ilman irtisanomisaikaa. ADSemanticin vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksesta rajoittuu tämän luvun 6 mukaisiin toimenpiteisiin.

6.4 Vastuun rajaus

ADSemantic ei vastaa asiakkaalle immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että palvelua on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty, taikka siitä, että palvelua käytetään yhdessä toisen toimittajan toimittaman tai asiakkaan tuottaman tuotteen tai palvelun kanssa tai vastoin ADSemanticin antamia ohjeita.

7 Tunnistetiedot

7.1 Asiakkaan tunnistetiedot

ADSemanticilla on asiakasta kuultuaan oikeus valita palveluun kuuluvat asiakkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, ja muut tunnisteet (jäljempänä Tunnistetiedot). Ne säilyvät ADSemanticin tai kolmannen osapuolen (kuten ADSemanticin päämiehen tai alihankkijan) omistuksessa eikä asiakkaalla ole mitään oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Tunnistetiedot ovat asiakaskohtaisia eikä asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle osapuolelle.

7.2 Tunnistetietojen muuttaminen asiakkaan pyynnöstä Tunnistetiedot voidaan muuttaa asiakkaan pyynnöstä maksua vastaan.

7.3 ADSemanticin oikeus muuttaa Tunnistetietoja

ADSemanticilla on oikeus muuttaa Tunnistetietoja, jos

7.3.1 Viranomaisten määräykset, palvelulliset tai muut tekniset syyt sitä vaativat. ADSemantic ilmoittaa tällaisesta muutoksesta asiakkaalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa;

tai

7.3.2 ADSemanticilla on perusteltu aihe olettaa palvelun tai asiakkaantietoturvan tätä edellyttävän. ADSemantic ilmoittaa turvallisuussyistä tehdyistä muutoksista asiakkaalle niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista.

7.4 Tunnistetietojen antaminen kolmannen käyttöön.

ADSemanticilla on oikeus antaa palvelun Tunnistetiedot kolmannelle, jos palvelu on ollut suljettuna kuusi (6) kuukautta muusta syystä kuin asiakkaan pyynnöstä.

7.5 Tietoturva

Asiakkaan on säilytettävä tunnistetiedot huolellisesti siten, että ne eivät joudu kolmannen osapuolen tietoon. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava toimittajalle Tunnistetietojensa mahdollisesta joutumisesta ulkopuolisille. Asiakas vastaa Tunnistetietojensa avulla tapahtuneesta käytöstä sekä Tunnistetietojen vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Asiakas vastaa itse palvelujen käytön edellyttämien välineiden, tietojärjestelmän, lähiverkon tai vastaavan ATK-verkon suojauksesta ja suojauksen tasosta sekä liittymän tietoturvasta ja siihen liittyvistä turvamekanismeista. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista, kuten esimerkiksi tietoliikenneverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuotujen atk-viruksien aiheuttamista vahingoista myös ADSemanticille tai kolmannelle osapuolelle.

8 Asiakastiedot ja niiden käyttö

8.1 Tietojen antaminen

Asiakkaan tulee ennen palvelun avaamista antaa ADSemanticille sen vaatimat palvelua varten tarvittavat tiedot (jäljempänä Asiakastiedot) sekä tarkistaa kirjattujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä ADSemanticille Asiakastietojensa muutoksista. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan ilmoittamat palvelun käyttäjät tietävät heitä koskevien Asiakastietojen antamisesta ADSemanticille.

8.2 Asiakas- ja Tunnistetietojen käsittely ja luovutus

ADSemanticilla on oikeus käsitellä ja luovuttaa Asiakas- ja Tunnistetietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. ADSemantic noudattaa soveltuvia viranomaisten ohjeita ja suosituksia Asiakas- ja tunnistetietojen käsittelyssä ja luovuttamisessa.

8.3 ADSemanticilla on oikeus asiakaspalvelutilanteissa nauhoittaa puheluita ja tallentaa muuta viestintää, kuten sähköpostiviestejä, asiakassuhteen hoitamista ja hallintaa, palvelujen kehittämistä, tuottamista, toimittamista ja tarjoamista varten sekä laskutuksen ja luotonvalvonnan tarkoituksiin taikka muihin ADSemanticin määrittelemiin lain mukaisiin tarkoituksiin.

9 Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

9.1 ADSemanticin tuottamuksesta aiheutuneet vahingot

ADSemantic on velvollinen maksamaan asiakkaalle vahingonkorvausta ADSemanticin tuottamuksesta aiheutuneista, asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. ADSemanticin vastuu rajoittuu kuitenkin kunkin kuukauden aikana enintään ADSemanticin tuottamuksen kohteena olevaan palvelun osaan kohdistuvaa kuukauden laskutusta vastaavaan määrään laskettuna vahinkotapahtumaa edeltäneiden kuuden kuukauden kuukausilaskutusten keskiarvon mukaan. Jos sopimus on ollut ennen vahingon syntymistä voimassa alle kuusi kuukautta, vahingonkorvauksen enimmäismäärä lasketaan sopimuksen voimassaoloajan kuukausilaskutusten keskiarvon mukaan. Jos ADSemantic on kuitenkin sopimuksen perusteella tai muutoin velvollinen suorittamaan asiakkaalle sopimussakkoa, hyvitystä tai muuta sellaista vakiokorvausta sopimusrikkomuksensa johdosta, ADSemanticin vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu tällaisen vakiokorvauksen määrään.

9.2 Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset

ADSemantic ei korvaa välillisiä vahinkoja taikka vahinkoja, joita ADSemantic ei ole voinut kohtuudella ennakoida. ADSemantic ei myöskään korvaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja (kuten esimerkiksi vahinkoja, jotka johtuvat asiakkaan, palvelun käyttäjän tai palveluiden tuottajan toiminnasta tai näiden vastuulla olevista laitteista, teleyhteyksistä tai ohjelmistoista) eikä ADSemanticista riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja (kuten esimerkiksi jännitehäiriöistä, ukkosesta, sähköverkosta, tulipalosta, vesivahingosta tai muusta onnettomuudesta johtuvia vahinkoja). ADSemanticilla ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta tämän sopimuksen mukaisten oikeuksiensa käytöstä, kuten esimerkiksi kohdassa 5.2 mainituista palvelun tuottamisen tilapäisistä keskeytyksistä aiheutuvista ongelmista. ADSemanticin vahingonkorvausvelvollisuus kokonaisuudessaan rajoittuu tässä luvussa 9 mainittujen vahinkojen korvaamiseen.

9.3 Vahingonkorvauksen vaatiminen

Vahingonkorvausta on vaadittava kirjallisesti ADSemanticilta kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai siitä, kun toimitus on tapahtunut.

9.4. Viat asiakkaan hallitsemissa laitteissa

Jos asiakas liittää palveluun kohdan 4.4 vastaisesti viallisia tai häiriötä aiheuttavia määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos asiakkaan ilmoittama vika aiheutuu sen hallinnassa olevista laitteista, teleyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, asiakas on velvollinen korvaamaan ADSemanticille mahdolliset vahingot sekä vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset.

10 Maksut ja laskutus

10.1 Palvelusta maksettavat maksut Asiakas maksaa ADSemanticille palvelusta ja sen käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut ADSemanticin määrittelemien maksuehtojen mukaisesti. Mainoskampanjoiden kulut veloitetaan ennakkomaksuna, ennen kampanjan käynnistymistä. ADSemantic voi laskuttaa asiakkaalta myös ADSemanticin palvelun kautta käytettyjen muiden yritysten ja palveluntuottajien maksut, jos tästä on ko. palveluntuottajan kanssa sovittu. Perittäviä maksuja ovat esimerkiksi:

 – Perusmaksut, kuukausimaksut, vuosimaksut

 – Käytön määrästä riippumattomat muut kuukausimaksut

 – Kertaluonteiset asennusmaksut

 – Palvelun käytön määrään perustuvat maksut, kuten puhelumaksut, tekstiviestimaksut, yms. maksut 

 – laskutyönä veloitettavat maksut

 – Muut sopimusasiakirjoissa tai hinnastoissa mainitut maksut ja erikseen sovitut työt

 – Muiden yritysten ja palveluntuottajien palveluista ADSemanticin perimät maksut

 – Palvelun keskeyttämisestä ja uudelleen avaamisesta on oikeus periä maksu

 – Normaalin työajan ulkopuolella tehtävistä ja muista sopimukseen kuulumattomista töistä peritään eri maksut.

10.2 Maksujen erääntyminen

Maksut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Jos asiakas ylittää sovitun luottorajan tai maksuja kertyy laskutuskaudella poikkeuksellisen paljon, ADSemantic voi lähettää asiakkaalle laskun normaalista laskutusaikataulusta poikkeavasti. ADSemanticilla on oikeus periä viivästyneistä maksuista perimiskulujen ja käsittelymaksujen lisäksi 8 %:n tai tätä korkeampaa korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien. Jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta ja palvelun sulkemisesta huolimatta, erääntyvät myös muut palvelusopimuksen nojalla laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi.

10.3 Ennakkomaksu tai vakuus

ADSemanticilla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot sopimusta solmittaessa tai sopimussuhteen kestäessä. Luottotietojen tarkistamiseen voidaan käyttää alihankkijoita. ADSemanticilla on oikeus vaatia asiakkaalta sopimusehdoista poikkeavaa ennakkomaksua tai vakuutta, jos ADSemantic katsoo asiakkaan luottotietojen, maksukäyttäytymisen tai muun perustellun syyn vuoksi saataviensa turvaamisen sitä edellyttävän. ADSemantic ei maksa ennakkomaksulle tai vakuudelle korkoa. ADSemanticilla on oikeus periä vakuudesta tai ennakkomaksusta erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen.

10.4 Vastuu palvelun käytöstä

Asiakas vastaa palvelusta perittävien maksujen suorittamisesta ADSemanticille siinäkin tapauksessa, että joku muu kuin asiakas on käyttänyt palvelua, ellei asiakas osoita, että palvelua on käytetty oikeudettomasti ja että oikeudeton käyttö on käynyt mahdolliseksi ADSemanticin tuottamuksen johdosta.

10.5 Laskumuistutukset

Mahdolliset muistutukset laskua vastaan on tehtävä kirjallisesti ennen eräpäivää. Asiakkaan on muistutuksesta huolimatta maksettava laskun riidaton osa eräpäivään mennessä. Jos muistutus on tarkastuksessa todettu aiheettomaksi, asiakkaan tulee suorittaa lasku viivästyskorkoineen kahden viikon kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu tarkastuksen tuloksesta.

10.6 Perusmaksu ADSemanticilla on oikeus periä hinnaston tai sopimuksen mukaista kiinteää, aikaan perustuvaa perusmaksua itsenäisesti kunkin palvelun osan toimituksesta lukien. Perusmaksut peritään laskutuskausittain etukäteen. Perusmaksu on suoritettava myös siltä ajalta, kun palvelu on suljettuna.

10.7 Laskun erittely

ADSemantic toimittaa asiakkaan pyynnöstä tietoja laskutuksen muodostumisesta siinä määrin kuin se on teknisesti ja lainsäädännön mukaan mahdollista.

10.8 Hinnaston muutokset

ADSemanticilla on oikeus muuttaa hinnastojaan sekä palvelunkäytöstä laskutettavia maksuja. Maksujen korotuksesta ilmoitetaan asiakkaalle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa kirjallisesti asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi korotettujen hintojen tullessa voimaan.

10.9 Verot ja viranomaismaksut

Jollei muuta ole selvästi osoitettu, kaikki hinnat ovat ilman veroja ja maksuja, joita sovellettavan lain mukaan on suoritettava. Kaikki välilliset verot ja maksut, joita julkinen viranomainen perii, ovat asiakkaan maksettavia. Maksumuutoksista tiedotetaan kirjallisesti esimerkiksi laskussa ja ne tulevat voimaan välittömästi.

10.10 Rahoitus

Osapuolet voivat erikseen sopia toimitettaviin palveluihin ja/ tai laitteisiin liittyvästä rahoituksesta ja rahoitusjärjestelyistä. Asiakas on velvollinen itse järjestämään tarvitsemansa rahoituksen.

11 Palvelun sulkeminen

11.1 Asiakkaan oikeus pyytää palvelun sulkemista

ADSemantic sulkee palvelun asiakkaan pyynnöstä määräajaksi tai toistaiseksi.

11.2 ADSemanticin oikeus rajoittaa, keskeyttää tai sulkea palveluita ADSemanticilla on oikeus rajoittaa, keskeyttää tai sulkea asiakkaan palveluita, jos

asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut ADSemanticin saatavaa kahden viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä

asiakas ylittää ADSemanticin myöntämän luottorajan

asiakas ei toimita kohdan 10.3 mukaista ennakkomaksua tai vakuutta viikon kuluessa ADSemanticin vaatimuksesta

asiakas on haettu selvitystilaan tai konkurssiin, asiakas on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai hänet on muuten todettu maksukyvyttömäksi

asiakas on aiheuttanut häiriötä televerkolle, liikenteelle tai muille käyttäjille tai muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja

asiakas on toimittanut tai asiakkaan palvelun kautta on toimitettu toisille palvelun käyttäjille taikka ADSemanticin tai kolmannen osapuolen palvelimille kohdassa 4.5 tarkoitettua ei-toivottua aineistoa (ns. SPAM massalähetykset mukaan luettuna) tai asiakas on käyttänyt palvelua markkinoinnissa noudatettujen tapaohjeiden vastaisesti

asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimus-velvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan

asiakas on kaupparekisterimerkinnän tai muun sellaisen rekisterimerkinnän mukaan lakannut olemasta

asiakasta ei tavoiteta jonkin tähän sopimukseen liittyvän asian selvittämiseksi

on perusteltuja syitä olettaa, että palvelua käytetään kolmannen osapuolen oikeutta loukaten, lain tai hyvän tavan vastaisesti

asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan

voimassaoleva lainsäädäntö, viranomaisohjeet tai – suositukset sitä edellyttävät.

Jos asiakas tekee laskusta ADSemanticille kirjallisen muistutuksen ja maksaa laskun riidattoman osan, ADSemantic ei sulje palvelua riidanalaisen osuuden maksamattomuuden vuoksi muistutuksen tutkimisen aikana. Palvelun keskeytyminen asiakkaasta johtuvasta syystä ei keskeytä asiakkaan maksuvelvollisuutta sopimuksen mukaisesti. ADSemanticilla on lisäksi oikeus sulkea palvelu välittömästi, jos palvelu on avattu virheellisin tiedoin tai jos palvelun on avannut ADSemanticin valtuuttama kolmas osapuoli ja ADSemanticilla on kohdan 10.3 perusteella oikeus vaatia asiakkaalta ennakkomaksua tai vakuutta, eikä tällaista ennakkomaksua tai vakuutta ole toimitettu ADSemanticille.

12 Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

12.1 Sopimuksen voimassaolo

Sopimuksen voimassaolo määräytyy aina sopimuskohttaisesti ADSemanticin ja Asiakkaan välisen mainoskampanjasopimuksen keston ajan.

Asiakas voi halutessaan jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana ilmoittamalla siitä ADSemanticille ennen mainoskampanjan päättymistä tai viikon kuluessa kampanjan päättymisestä.

12.2 Asiakkaan oikeus sopimuksen purkuun

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos palvelu poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä ADSemantic korjaa puutetta tai uusi toimitusta kohtuullisessa ajassa asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta, taikka jos palvelun toimitus viivästyy kohtuuttomasti ADSemanticin tuottamuksesta johtuvasta syystä. Asiakkaan purkuoikeus koskee ainoastaan palvelun virheellistä tai viivästynyttä osaa.

12.3 ADSemanticin oikeus sopimuksen purkuun

ADSemantic voi purkaa palvelusopimuksen kokonaan tai osittain, jos palvelu on ollut käyttämättömänä asiakkaan pyynnöstä yli vuoden, palvelu on ollut suljettuna kohdassa 11.2 mainitusta syystä yhden kuukauden, asiakas on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan eikä korjaa rikkomustaan neljässätoista (14) vuorokaudessa ADSemanticin kirjallisesta vaatimuksesta, tai asiakkaan viivästys on kestänyt yli kaksi (2) viikkoa.

12.4 Purku- ja irtisanomisilmoitukset

Purku- ja irtisanomisilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava toiselle osapuolelle.

12.5 Palvelun tuottamisen lopettaminen

ADSemanticilla on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen perustellusta syystä. ADSemanticilla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus lopetettua palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

13 Muut ehdot

13.1 Salassapitovelvollisuus

Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena ADSemanticilta saamansa luottamukselliset aineistot ja tiedot. ADSemantic pidättää kaikki oikeudet luovutettuihin aineistoihin ja tietoihin, eikä asiakkaalla ole oikeutta ilman erillistä kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin välittömästi sopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä. Sopimuksen päättyessä asiakkaan on palautettava ADSemanticilta saamansa tiedot ja aineisto sekä hävitettävä taltiollaan oleva aineisto ja kopiot. Asiakas vastaa siitä, että sen palveluksessa olevat työntekijät sekä asiakkaan mahdollisesti käyttämät alihankkijat sitoutuvat edellä mainittuihin salassapitosäännöksiin. Tämä salassapitoehto on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

13.2 Ilmoitusvelvollisuus

Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava ADSemanticille, jos sitä uhkaa konkurssi, velkasaneeraus tai muu sen maksukykyyn olennaisesti vaikuttava toimenpide.

13.3 Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Ellei erimielisyyttä ratkaista neuvotteluilla, riita-asiat ratkaisee ADSemanticin kotipaikan käräjäoikeus.

13.4 Tulkintajärjestys

Jos allekirjoitetun sopimusasiakirjan ja sen liitteiden välillä havaitaan ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti sopimusasiakirjaa ja toissijaisesti liitteitä niiden numerojärjestyksessä.

13.5 Ilmoitukset

Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti ADSemanticin sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. ADSemanticin tulee lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen taikka asiakkaan ADSemanticille ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. ADSemanticin postitse lähettämien ilmoitusten katsotaan tulleen asiakkaan tietoon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä ja sähköpostitse lähetettyjen ilmoitusten niiden lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

13.6 Force Majeure

Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu vapauttamisperusteista. Vapauttamisperusteeksi, Force Majeure, katsotaan sellainen sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopimuspuolen ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopimuspuolista riippumaton, tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomaismääräykset, pakko-otto tai takavarikko, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, käyttövoiman rajoitukset, työselkkaus, tulipalo, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuus tai viivästyminen, kolmannen osapuolen aiheuttama kaapelivaurio taikka muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy sekä edellä tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet taikka viivästykset. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

14 Sopimusehtojen voimassaolo

14.1 Sopimusehtojen voimaantulo

Nämä sopimusehdot tulevat voimaan 1.4.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.

14.2 Sopimusehtojen toimittaminen

ADSemantic toimittaa asiakkaan pyynnöstä sopimusehdot maksutta asiakkaalle.

14.3 Sopimusehtojen muutokset

ADSemantic voi muuttaa näitä sopimusehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan uusista sopimusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti. Mikäli ehtoja on olennaisilta osin muutettu asiakkaan vahingoksi, asiakkaalla on oikeus neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa muutoksesta kirjallisesti vaatia, että asiakassuhteessa noudatetaan ennen muutosta voimassa olleita ehtoja. Hinnaston ja hintojen muutokseen sovelletaan näiden yleisten ehtojen 10.8 kohtaa. 

Vihdissä 1.4.2018

ADSemantic on verkkomainonnan semanttisen kohdennuksen edelläkävijä. Teemme mainoskampanjat niin kotimaassa kuin ulkomailla. 

Tilaa uutiskirjeemme

© ADSemantic Oy, Ltd – 2018

This website uses cookies. By continuing you agree to our cookie policy. If you want to disable cookies for this site you may do so from your browser settings. Read more here.